Meme Kanseri Riskinin Kalkanı D Vitamini

17 Aralık 2013 Devamı

D vitamini içeren sütlü gıdalarla beslenme, menopoz sonrası meme kanseri riskini azaltıyor.
Me­me kan­se­ri, ya­şın iler­le­me­siy­le gö­rül­me sık­lı­ğı ar­tan kan­ser ol­ma­sı­na kar­şın, genç yaş­lar­da da gö­rü­le­bi­li­yor. Uzun dö­nem hor­mon te­da­vi­si ve do­ğum kon­trol ilaç­la­rı kul­lan­ma­nın risk fak­tö­rü­nü ar­tır­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Prof. Dr. Müj­dat Bal­kan me­no­poz son­ra­sı ka­dın­la­rın dik­kat­li ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ha­vuç, bro­ko­li, turp, ka­yı­sı, tu­runç­gil­ler gi­bi A ve C vi­ta­mi­nin­den zen­gin seb­ze ve mey­ve­ler­den gün­de 3-4 por­si­yon tü­ke­til­me­si­nin me­me kan­se­rin­den ko­run­ma­da önem­li ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Bal­kan söz­le­ri­ni şöy­le ta­mam­la­dı: “Bes­len­me, 2-3 por­si­yon seb­ze tar­zın­da tü­ke­til­me­li, haf­ta­da 3 kez bak­la­gil­ler içe­ren piş­miş gı­da­lar ye­nil­me­li. D vi­ta­mi­ni içe­ren süt­lü gı­da­lar­la bes­len­me, özel­lik­le me­no­poz son­ra­sı ka­dın­lar­da me­me kan­se­ri ris­ki­ni azal­tı­yor. Bu ko­nu ile il­gi­li bi­lim­sel ça­lış­ma­lar bu­lu­nu­yor. E vi­ta­mi­ni içe­ren ce­viz, fın­dık gi­bi gı­da­la­rı dü­zen­li tü­ket­mek, pro­bi­yo­tik içe­ren süt ürün­le­riy­le bes­len­mek ve sa­rım­sak, so­ğan tü­ket­mek me­me kan­se­rin­den ko­run­ma­yı sağ­la­ya­bi­li­yor.”

Kategori: A'dan Z'ye Besinler